Prawo Budowlane

Nowelizacja Prawa Budowlanego. Budowa domu bez pozwolenia tylko na zgłoszenie.


   Z dniem 28 czerwca 2015 roku weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego, która znosi konieczność uzyskiwania pozwolenia na budowę. Zmiana w ustawie ma na celu skrócenie uporczywych procedur związanych z rozpoczęciem budowy domu. Wejście w życie nowych przepisów umożliwia rozpoczęcie budowy domu poprzez zgłoszenie w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Jednak nadal będzie obowiązywało pozwolenie na budowę przy budowie budynku bliźniak, jak również przy zabudowie szeregowej. Z pozwolenia na budowę zostali również zwolnieni inwestorzy, którzy dokonują przebudowy budynków. Został również zniesiony obowiązek  siedmiodniowego terminu  na zawiadomienie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. W świetle nowelizacji budowę będzie można rozpocząć po 30 dniach od zgłoszenia i złożeniu wymaganej dokumentacji, jeżeli dany organ w tym czasie nie wniesie sprzeciwu.

Czy budowa ogrodzenia wymaga pozwolenia na budowę ?

Właściciel nieruchomości zainteresowany budową ogrodzenia powinien przed rozpoczęciem prac wziąć pod uwagę wymogi formalno-prawne. Budowa ogrodzenia nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, jednakże w określonych przypadkach zamiar budowy ogrodzenia powinien zostać zgłoszony.

W pierwszej kolejności na podstawie przestrzennego planu zagospodarowania(jeśli takim jest objęta działka)musimy ustalić, co dany plan zawiera w swoich postanowieniach dotyczących grodzenia nieruchomości. Zdarzają się sytuacje że w danym obszarze, miejscowy plan zagospodarowania zakazuje wznoszenia ogrodzeń na danym obszarze. Mogą też nakazywać dopuszczalne rodzaje ogrodzeń, które mogą być stosowane na danym terenie. Jeżeli nieruchomość nie jest objęta miejscowy planem, należy sprawdzić postanowienia decyzji o warunkach zabudowy.

Inwestor, w celu określenia warunków jakie musi spełnić przed przystąpieniem do budowy ogrodzenia, powinien zastanowić się nad jego wysokością oraz sąsiedztwem nieruchomości. Wszystkie ogrodzenia powyżej 2.20 metra wysokości wymagają zgłoszenia.  

W przypadku natomiast niższych ogrodzeń, istnienie obowiązku dokonania zgłoszenia uzależnione będzie od sąsiedztwa, od którego nieruchomość ma zostać odgrodzona planowanym ogrodzeniem. Jeżeli ogrodzenie ma zostać postawione od strony miejsc publicznych, w szczególności takich jak place, drogi, linie kolejowe, wówczas postawienie ogrodzenia będzie wymagać dokonania zgłoszenia zamiaru budowy takiego ogrodzenia.

Właściciel zainteresowany budową ogrodzenia będzie musiał dokonać zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanego (starosty).

W zgłoszeniu należy opisać zakres i planowany termin prac związanych z budową ogrodzenia, a także dostarczyć szkic obrazujący położenie przyszłego ogrodzenia oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
W terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia organ może, w drodze decyzji, sprzeciwić się budowie ogrodzenia. Jeżeli w tym okresie organ nie wniesie sprzeciwu inwestor będzie mógł rozpocząć budowę ogrodzenia.
W przypadku wniesienia sprzeciwu przez organ, inwestor będzie mógł odwołać się od takiej decyzji w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Budowa ogrodzenia bez wymaganego zgłoszenia stanowi samowolę budowlaną. Zgodnie z art. 49b Prawa budowlanego w przypadku 
budowy ogrodzenia  bez wymaganego zgłoszenia organ nadzoru budowlanego może nakazać rozbiórkę takiego ogrodzenia, chyba, że jest możliwe jego zalegalizowanie. W takim wypadku, inwestorowi zostanie wyznaczony termin na zgromadzenie dokumentów potrzebnych do dokonania legalizacji, a następnie inwestor będzie musiał uiścić opłatę  legalizacyjną.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.03.80.717 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.10.243.1623 j.t. z późn. zm);